Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Moai Tandzorg streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert en die wij in de loop van de tijd voor u opbouwen. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • BSN nummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Pasfoto;
 • Connectie familieleden;
 • Spreektaal;
 • Medische anamnese van uw (geestelijke) gezondheid;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Documentnummer identiteitsdocument;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van afspraken;
 • Behandelgegevens vorige tandarts;
 • Behandelgeschiedenis in onze praktijk;
 • Röntgenfoto’s
 • Betalingsgegevens;
 • Contactgegevens bewindsbeschikking (indien van toepassing);
 • Contactgegevens begeleidende organisatie/persoon (indien van toepassing);

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het uitvoeren van de betalingsafhandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij voldoen als volgt aan deze verplichting:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor zorgverlening;
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Voor onderwijs en voorlichting.

Er vind in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit zal mondeling of schriftelijk (schrijven / website) gebeuren door uw zorgverlener.

Alle medewerkers binnen Moai Tandzorg hebben zicht verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegd toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten

U heeft op grond van de AVG verschillende rechten die u kunt uitoefenen:

Recht op inzage/kopie: inzage in uw persoonsgegevens. U heeft ook recht op een kopie van uw persoonsgegevens;
Recht op rectificatie: het recht om onjuist verwerkte persoonsgegevens te corrigeren;
Recht op verwijdering: het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (LET OP: wij hoeven geen gehoor te geven aan uw verzoek indien wij de persoonsgegevens moeten bewaren op grond van een wettelijke plicht, een gerechtvaardigd belang hebben of de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst);
Recht op beperking: het recht om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
Toestemming intrekken: indien u toestemming heeft gegeven voor verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ten alle tijden intrekken;
Klachtrecht: een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (Adres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Indien u ontevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt telefonisch contact met ons op nemen op het telefoonnummer: 0517-382004. U kunt ook een e-mail sturen naar M.I. Talma, info@moaitandzorg.nl of per post verzenden naar het adres: Moai Tandzorg, Harlingerweg 50-A, 8801 PD FRANEKER

Als u gebruikt wilt maken van deze rechten dan kunt u uw verzoek bij ons kenbaar maken door een formulier in te vullen en bij onze praktijk langs te brengen, neemt u uw identiteitsbewijs mee. Dit formulier kunt u telefonisch bij ons opvragen of ophalen bij de receptie. Wij streven ernaar om uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen, doch uiterlijk binnen 4 weken in behandeling te verwerken.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

De website van Moai Tandzorg maakt gebruik van functionele en analytische cookies. De analytische cookies (van Google) zijn zo ingesteld dat uw IP-adres geanonimiseerd verzonden wordt, dit betekent dat deze geen persoonsgegevens verzamelen. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u dit aangeven bij Moai Tandzorg. Ben u na een gesprek met ons voor uw gevoel niet voldoende geholpen dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Moai Tandzorg, Harlingerweg 50-A, 8801 PD FRANEKER
Telefoonnummer: 0517-382004, E-mail: info@moaitandzorg.nl